ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชม
1 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1 30
2 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 2 26
3 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 3 25
4 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 4 24
5 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 5 23
6 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 6 23
7 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,867
8 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 1,019
9 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 1,040
10 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 775
11 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 735
12 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 897
13 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 727
14 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 1,121
15 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 957
16 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 679
17 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 770
18 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 1,162
19 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 1,015
20 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel GAT ฉบับ1 ตอน 1 496

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก