ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9

โดย ปีเตอร์ ดับบลิว ดี ไรท์และพาเมล่า แดร์ ไรท์ (2003)

ภาคผนวก A : เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับพ่อแม่

ภาค ผนวก A รวม 40 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับ IEP  คุณจะพบคำตอบต่อคำถามว่าควรจะมีอะไรบ้างใน IEP ของลูกคุณ  IEP ควรจะพัฒนาอย่างไร  IEP ควรจะถูกทบทวนเมื่อไร และความชัดเจนในบทบาทของพ่อแม่

ลองมาดูคำถามบางคำถามใน ภาคผนวก A กัน

ในกระบวนการ  IEP บทบาทของพ่อแม่ คืออะไร

“พ่อ แม่ของเด็กที่มีความบกพร่องถูกคาดหวังให้เป็นผู้มีส่วนร่วมเท่าเทียมกับ บุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนา  ทบทวนและแก้ไข IEP ของบุตรตนเอง” บทบาทนี้เป็นบทบาทที่ซึ่งพ่อแม่ต้องกระทำหน้าที่

 1.     
 2. ให้ข้อมูลเชิงวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวเนื่องกับจุดแข็งของบุตรตนและแสดงออกถึงความใส่ใจสำหรับการทำให้การศึกษาของบุตรตนดีขึ้น
 3. มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการการศึกษาพิเศษของบุตรและบริการที่เกี่ยวข้องและความช่วยเหลือและบริการเพิ่มเติมและ
 4. ร่วมกับผู้มีส่วนร่วมคนอื่นๆ ในการตัดสินใจว่า บุตรจะมีส่วนร่วมและมีความก้าวหน้าในหลักสูตรทั่วๆ ไปได้อย่างไร  และเข้าร่วมในการประเมินของเขตการศึกษาและของรัฐ  และบริการใดที่องค์กรจะตระเตรียมให้บุตรของตน ในสถานการณ์ใดบ้าง (คำถามที่ 5)

อะไรที่ต้องรวมอยู่ใน IEP บ้าง

การแสดงผลทางการศึกษาในระดับปัจจุบัน

ตอน หนึ่งของกฎหมายต้องการให้ IEP สำหรับเด็กที่บกพร่องแต่ละคนต้องรวม “เอกสารที่แสดงผลการศึกษาในระดับปัจจุบันของเด็ก  ซึ่งรวมถึงเรื่องความพิการของเด็กมีผลกระทบต่อความเกี่ยวพันและความก้าวหน้า ของเด็กในหลักสูตรการเรียนโดยทั่วไปอย่างไร....”

เป้าหมายรายปีที่สามารถวัดได้  รวมไปถึงจุดมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ระยะสั้น

“เป้า หมายรายปีต้องรวมถึงวัตถุประสงค์ระยะสั้นหรือจุดมาตรฐาน   จุดประสงค์ของทั้งสองประการคือ ทำให้คุณครู  คุณพ่อคุณแม่และคนอื่นๆ สามารถประเมินในระยะกลางๆ ระหว่างปีได้ว่า เด็กคนนั้นๆ กำลังก้าวหน้าสู่ผลสำเร็จรายปีได้ดีเพียงไร”

“กฎกติกาที่ทบทวนใหม่ ยังเสนอว่า ...ทีม IEP อาจจะพัฒนาจุดมาตรฐาน  ซึ่งสามารถจะเป็นความคิดในการอธิบายปริมาณความก้าวหน้าที่คาดหวังจากเด็กภาย ในระยะที่กำหนดในแต่ละปี.....จุดมาตรฐานกำหนดระดับการแสดงผลที่คาดหวังซึ่ง ให้มีการตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ.......” (คำถามที่ 1)

โรงเรียนต้องแจ้งพ่อแม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของเด็กหรือไม่

คำตอบคือใช่  กฎหมายรวมข้อกำหนดที่จะช่วยทำให้พ่อแม่มั่นใจว่า......ต้องได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุตรตน

เริ่มแรก  พ่อแม่จะได้รับการแจ้งถึงระดับการแสดงผลทางการศึกษาในปัจจุบันของบุตรตนผ่านการพัฒนาของ IEP

ยิ่ง กว่านั้น  ในกฎหมายยังกำหนดความต้องการที่จะต้องแจ้งเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการศึกษา ต่อพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอ เทียบเท่ากับพ่อแม่ของเด็กที่ไม่พิการจะได้รับแจ้งความก้าวหน้า  ในมาตรานี้ต้องการให้ IEP รวมข้อความที่ว่า

 1. ความก้าวหน้าของเด็กรายปีจะถูกวัดอย่างไร
 2. พ่อแม่ของเด็กจะได้รับแจ้งอย่างไร (โดยใบรายงานเป็นระยะ) อย่างน้อยที่สุดบ่อยเท่าที่พ่อแม่ของเด็กไม่พิการได้รับแจ้งในเรื่อง – (A) ความก้าวหน้าของเด็กรายปี  (B) ระดับความก้าวหน้านั้นเพียงพอที่จะทำให้เด็กสามารถบรรลุจุดประสงค์เมื่อสิ้น สุดปี

สุดท้าย  พ่อแม่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม IEP จะมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งใน 12 เดือนเพื่อทบทวนความก้าวหน้าทางการศึกษาของเด็ก  (คำถามที่ 10)
IEP ต้องถูกทบทวนถ้าเด็กไม่ “ก้าวหน้าอย่างที่คาดหวัง”
โรงเรียนต้องริเริ่มและดำเนินการประชุมเป็นระยะ  อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งใน 12 เดือน
เพื่อทบทวน IEP ของเด็ก  เพื่อตัดสินว่าเป้าหมายรายปีบรรลุหรือไม่  และเพื่อทบทวน IEP ตามความเหมาะสม ตามที่ประกาศไว้ว่า
(1) ถ้าขาดความก้าวหน้าใดๆ ในเป้าหมายรายปีที่คาดหวังและในหลักสูตรการเรียนทั่วๆ ไป....(คำถามที่ 20)
(โปรดติดตามตอนต่อไป)

แปลและเรียบเรียงจาก Your Child’s IEP: Practical and Legal Guidance for Parents by Peter W.D. Wright and Pamela Darr Wright (2003) จาก http://www.ldonline.org
โดย พรรษชล ศรีอิสราพร

ภาพประกอบบทความหน้าต่าง LD

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก