ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มทร.พระนคร รับสมัครนศ.พิการเรียนป.ตรี

วันที่ลงข่าว: 10/04/19

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (คุณวุฒิ ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาต้องมีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือมีความบกพร่องทางร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตนเอง เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 4 คณะ ดังนี้ วุฒิ ปวช. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และ วุฒิ ปวส. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

          โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.-ปวส.) เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ยื่นใบสมัครและดูรายละเอียดทางเว็บไซต์http://rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 เมษายน 2562  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0 -2665 -3777 ต่อ 6303, 6307 และ 6636

ที่มาของข่าว http://www.banmuang.co.th/news/education/147356
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก