ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพ

วันที่ลงข่าว: 06/02/13

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดอบรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพ

ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดการอบรมรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการคุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวม สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอดส์ และเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมีเด็กติดเชื้อ 26,975 คน เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 321,832 คน เด็กที่ติดเชื้อไม่ได้รับการติดตามดูแลตั้งแต่หลังคลอด วัยรุ่นที่ติดเชื้อ ขาดบริการที่เหมาะสม ด้านการรักษา จิตใจ และสังคม เด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง มีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยอันสมควร การทำแท้งเถื่อน และเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบาง ซึ่งประกอบไปด้วย เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กพิการ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็ง และประสานการทำงานเชื่อมโยงระบบสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การปกป้องทางสังคม เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประเด็นความอ่อนไหวในตัวเด็ก เพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมเหมือนเด็กคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดอบรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กด้านสุขภาพขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก