ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.แพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ลงข่าว: 31/01/13

 

จังหวัดแพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่เด็กที่ได้รับทุนอุปการะในแต่ละอำเภอ

ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กที่ได้รับทุนอุปการะในแต่ละอำเภอ โดย ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาขอความเห็นชอบ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในการขอใช้เงินทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมสมทบทุนที่ได้รับจากส่วนกลางเพิ่มอีก ทุนละ 200 บาทจำนวน 12 กองทุนเป็นเงิน 2,400 บาท และเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้า เด็กพิการหรือผู้ปกครองยากจน เจ็บป่วย ทุพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีก จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 14,400 บาท ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนให้แต่ละอำเภอ ๆ ละ 3 ทุน ๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,800 บาท โดยเงินทุนอุปการะดังกล่าว ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ในเรื่องที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่ารักษาพยาบาล เมื่อเด็กเจ็บป่วยหรือเครื่องใช้ในสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อเด็ก

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย โดยในปี 2555 กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดสรรเงินทุนอุปการะให้แก่เด็กในและ นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีของจังหวัดแพร่ จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก