ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 15 กันยายนนี้

วันที่ลงข่าว: 22/08/18

          นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวจัดทำโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จัดโดยคณะกรรมการโครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สนช. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนในสังคมป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือป้องกันปัญหาความรุนแรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม (โซเซียลมีเดีย) จึงเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีคณะกรรมกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. พร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคมถึงวันที่ 15 กันยายนนี้

 

           ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดของโครงการที่เว็บไซต์ www.senate.go.th (คณะกรรมาธิการสังคมฯ ) หรือมารับใบสมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ในวันและเวลาราชการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก