ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ลงข่าว: 25/08/17

        นายสุทิน กลมอ่อน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินฯ ต้องเป็นผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้พิจารณาจัดสรรแก่ผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยมาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี

       โดยผู้สนใจสามารถเลือกดูอุปกรณ์ที่เหมาะสมตามประเภทที่แพทย์ระบุได้จากคู่มือคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการได้ที่เว็บไซต์ www.roadsafefund.com , www.tabienrod.com หรือ www.dlt.go.th และสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบกหรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 0 4451 1478 ต่อ 12 หรือ สายด่วน 1584

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก