ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

วันที่ลงข่าว: 17/07/17

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 เพื่อทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นให้การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Conference) ในทุกขั้นตอน

         ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “Globalized Thailand : Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศไทย ได้นำเสนอบทความและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อทำความเข้าใจสังคมไทยในมิติต่างๆ รวมถึงทบทวนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียน การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่นี้ได้ซ้อนทับกับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองแบบเดิม ซึ่งยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้ง นำมาซึ่งปัญหาใหม่ ๆ ที่สลับซับซ้อนในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

         นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความทางวิชาการและจัดเวทีอภิปรายโต๊ะกลม ในหัวข้อที่หลากหลาย เช่น มรดกทางวัฒนธรรม ชายแดนและประเด็นข้ามชาติ การเมือง การเมืองทางวัฒนธรรม การศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางสังคมสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยพิบัติ ชาติพันธุ์ล้านนาศึกษา ประเด็นหญิงชายและเพศสภาพ ประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสัมพันธ์ไทย – จีน – อินเดีย ซึ่งจะเป็นการประชุมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Conference) ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบสารสนเทศที่ลดการใช้กระดาษ ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งการรณรงค์ให้ใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในรูปแบบของการลดปริมาณการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก