ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วท.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English Day Camp พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เปิดลู่ทางแข่งขันสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 17/07/17

         วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ English Day Camp พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เปิดลู่ทางแข่งขันสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายสุรพล โชติธรรมโม ประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ที่หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล มีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จะต้องพัฒนาประชาชน ทั้งด้านภาษา วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย เพื่อนำมาต่อยอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

         สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาความรู้ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ติดต่อกับชาวต่างชาติ และใช้ภาษาอังกฤษศึกษา แสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง เปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช นำนักเรียน นักศึกษาจากหลายแผนก ประมาณ 200 คน แบ่งเป็น 6 กลุ่ม เข้ารับการอบรมในกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ English Day Camp เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและรับประสบการณ์ตรง ได้ทั้งทักษะการพูดฟังอ่านและเขียนในสระของการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่จะทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความมั่นใจมีความกล้าแสดงออกทางภาษาอังกฤษ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก