ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

วันที่ลงข่าว: 17/07/17

         วันนี้ (15 ก.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ร่วมด้วย ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายแสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักวิจัยจาก 22 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม

         สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น มีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอบทความวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 125 บทความ

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดีแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ การเสวนา เรื่อง “โบราณคดีภาคสนามในเมืองตะนาวศรี” การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาใน้ด้านต่าง ๆ ต่อไป

         สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยได้มีการนำเสนอในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โดยแยกย้ายนำเสนอยังห้องต่างๆ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดูแลและวิพากย์การนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มงานวิจัย หลังจากนั้นจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก