ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดตรัง

วันที่ลงข่าว: 12/07/17

        วันที่ (12 ก.ค. 60) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนจังหวัดตรัง ตามโครงการจังหวัดตรังสู่อาเซียน ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

สืบเนื่องจากจังหวัดได้จัดทำโครงการจังหวัดตรังสู่อาเซียน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อม ความสามารถ ในการแข่งขันด้านสินค้าและด้านบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด เพื่อนำไปพัฒนาเสริมสร้างความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการนำคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวงทุกกระทรวงของจังหวัดตรัง จำนวน 26 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2560

       ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาเซียน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาล 1 ใน 11 ด้าน ให้ส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล จำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อสร้างสมรรถะ ทักษะ ความรู้ ในการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรของหน่วยงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก