ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 06/07/17

         นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักเลขาธิการอาเซียน จึงกำหนดให้การคุ้มครองทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของอาเซียน 2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความยากจน ความเสี่ยง และความเปราะบาง ให้สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงมีสิทธิในการได้รับโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยริเริ่มแนวทางด้านความคุ้มครองทางสังคมภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองทางสังคม และได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ดังนั้น สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จึงจัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค The Regional Consultation Workshop on Social Protection “Towards Developing Disaster – Responsive Social Protection in ASEAN” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลไกความคุ้มครองทางสังคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงระบุมิติและองค์ประกอบร่างข้อกำหนดของอาเซียน ตามกรอบแนวทางความร่วมมือในประเด็นความคุ้มครองด้านสังคมและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และเพิ่มภูมิคุ้มกันในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาว ด้วยการลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือ ลดความเสี่ยงและความเปราะบางของชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก