ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม ให้มุ่งไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก

วันที่ลงข่าว: 30/06/17

         นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมเวทีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 (15th East Asia Forum – EAF) ที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จของความร่วมมืออาเซียนบวกสามที่ได้ดำเนินมาครบรอบ 20 ปี และจะผลักดันแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก อาทิ การหารือเพื่อจัดทำ Blueprint หรือ Roadmap และการส่งเสริมความร่วมมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่การบูรณาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ การเงินการคลัง ความเชื่อมโยงในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน พลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร สาธารณสุข และการศึกษา

         นอกจากนี้ ไทยจะสนับสนุนให้การเจรจา Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) บรรลุข้อตกลงโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมและรักษาสถานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและการเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก