ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อุดรธานี สถาบันฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนสู่การปฏิบัติ

วันที่ลงข่าว: 30/06/17

        ที่โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการสัมมนา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและการสร้างเครือข่าย โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนารวม 60 คน

         นายไกรสร ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดอุดรธานี หรือ กพร.ปจ. จัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2560-2564 ฉบับทบทวน เพื่อแปลงแผนสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดทิศทางและมาตรฐานของการพัฒนาคนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนานาชาติและการเข้าสู่ข้อตกลงอาเซียน

        ทั้งนี้ ในปี 2559 จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี พ. ศ. 2560-2564 และปีงบประมาณ 2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานีเพื่อวิเคราะห์ทบทวนแนวทางและหาวิธีการที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอุดรธานี ของ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบด้วยอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอบรมชีพจังหวัด เห็นชอบและเห็นควรใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก