ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.หนองคาย จัดโครงการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 26/06/17

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการ “สานพลังเด็ก สตรีพิการ เข้าใจสิทธิ เรียนรู้สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

วันนี้ (22 มิ.ย. 60) ที่โรงแรมอัศวรรณหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดให้มีการอบรมโครงการ “สานพลังเด็ก สตรีพิการ เข้าใจสิทธิ เรียนรู้สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

        สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคนพิการในจังหวัดหนองคาย ได้มีความรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการในด้านต่างๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย มีความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีวิทยากรมาจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย และผู้มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพผลิตอาหารแปรรูปจำหน่ายมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมอบรมรวม 80 คน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก