ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วชช.นราธิวาส เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการ “ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก” ช่วงต้นเดือนหน้า

วันที่ลงข่าว: 06/06/17

        วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการ “ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560

         วันที่ 4 มิ.ย.60 นายทวีบุญ เชาวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กำหนดจัดงานมหกรรม “ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก” ภายใต้โครงการสาระน่ารู้กับสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 ที่อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปสู่ตลาดระดับภูมิภาค ตลอดจนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีประชมคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากส้มแขก เป็นต้น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) นอกจากนี้จะมีการประกวดเล่านิทานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่าน รวมถึงสนับสนุนให้มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก