ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.อุดรธานี พัฒนาศักยภาพครู HERO เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน

วันที่ลงข่าว: 06/06/17

         จังหวัดอุดรธานี ติดปีกครู 8 โรงเรียนนำร่องอุดรธานีโมเดล เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แก่เด็กนักเรียนและพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้มีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาระดับสติปัญญา UD New Generation for School

        วันนี้ ( 5 มิ.ย. 60 ) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ และผู้ดูแลเด็กวัยเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนจังหวัดอุดรธานี หรือ UD New Generation for School รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีทำโครงการ UD New Generation ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีองค์ประกอบในการพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ทักษะภาษา การวางแผนด้านการอาชีพและการศึกษาต่อ และทักษะชีวิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านทักษะชีวิต ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปี 2559 มีการพัฒนาครูและแกนนำเยาวชนในเรื่องสุขภาวะทางเพศไปแล้ว ในปี 2560 คณะกรรมการทำงานวางแผนพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และพ่อแม่ด้วยโปรแกรม Hero เพื่อนำไปสู่การสร้างอุปนิสัยที่พึ่งประสงค์ 4 ด้านคือ H : Honesty ความซื่อสัตย์, S : Self-esteem การเห็นคุณค่าในตัวเอง, R : Responsibility ความรับผิดชอบ และ O : Order and discipline ระเบียบวินัย

        ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และการดูแลเด็กวัยเรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนจังหวัดอุดรธานี หรือ UD New Generation for School โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถเสริมสร้างความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้แก่เด็กนักเรียนและพัฒนาระบบช่วยเหลือเด็กที่ปัญหาทางทางการเรียนทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญา หรือครู HERO ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน โดยมีครูประจำชั้นและครูแนะแนวจากโรงเรียนโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม, โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา, โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา, โรงเรียนเทศบาล 8 สีหรักษ์, โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา, โรงเรียนดงบากโนนสวรรค์, โรงเรียนบ้านปะโค และโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 8 โรงเรียนนำร่องอุดรธานีโมเดล จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน และกิจกรรม Coaching Mobile ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8, คณะทำงานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8, บุคลากรจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน Life Skill จังหวัดอุดรธานี

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก