ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การมอบทุนการศึกษาบุตรคนพิการที่รับสลากฯจากสภาสังคมสงเคราะหฯ

วันที่ลงข่าว: 14/10/15

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับสลากกินแบงรัฐบาล จาก สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มาจัดสรรใหกับคนพิการไปจําหนาย ตั้งแต พ.ศ. 2517 จนถึงปจจุบันเปน ระยะเวลา 41 ป สภาสังคมสงเคราะหฯไดคํานึงถึงความเดือดรอนและเอื้ออาทรตอสวัสดิภาพของคนพิการ มาโดยตลอด จึงไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการคนพิการเพื่อใหการสงเคราะหแกคนพิการที่รับสลากฯจากสภา สังคมสงเคราะหฯ ในดานตาง ๆ เชน การใหยืมเงินทุนซื้อสลากฯจากสภาสังคมสงเคราะหฯไปจําหนายโดยไม คิดดอกเบี้ย ใหความชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกคนพิการและครอบครัว และใหทุนการศึกษาบุตรของ คนพิการ ตอเนื่อง ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ในปการศึกษา พ.ศ. 2558 สภาสังคมสงเคราะหฯ ไดอนุมัติทุนการศึกษาใหแกคนพิการและบุตร คนพิการ ที่รับสลากกินแบงรัฐบาล ไปจําหนาย รวมทั้งสิ้น 192 ทุน เปนเงิน 757,500.- บาท (เจ็ดแสนหา หมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน) โดยไดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาใหบุตรคนพิการที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 131 ทุน เปนเงิน 552,000.- บาท (หาแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ หองประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะหฯ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะหฯ เปนประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ดังกลาว สําหรับคนพิการที่ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุตรคนพิการที่ไดรับ ทุนการศึกษาในตางจังหวัด จํานวน 61 ทุน เปนเงิน 205,500.-บาท (สองแสนหาพันหารอยบาทถวน) ติดตอขอรับทุนการศึกษาได ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 เปนตนไป เพื่อเปนการอํานวยความ สะดวกแกผูมารับทุน จึงอนุญาตใหคนพิการมารับทุนแทนบุตรได

ที่มาของข่าว สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก