ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรังประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว”

วันที่ลงข่าว: 11/05/22

        วันที่  11 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรังประจำปี2565 ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว” กิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลโคกหล่อ และเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายจังหวัดตรัง

         ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้และเทศบาลตำบลโคกหล่อกำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวจังหวัดตรังประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว” กิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลโคกหล่อและเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายจังหวัดตรังเพื่อยกย่อง สดุดี ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างในการอบรมเลี้ยงดู และดูแลสมาชิกในครอบครัวจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกคนในครอบครัว และยกย่องบุคคลที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการพัฒนาสถาบันครอบครัวรวมถึงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวร่มเย็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทน คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดตรังคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเทศบาลโคกหล่อ คณะทำงานครอบครัวยิ้มระดับตำบล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

        ในการนี้ ปลัดจังหวัดตรังได้มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี 2565 จำนวน 19 รายดังนี้

1.มอบโล่ครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2565 จำนวน 3 ครอบครัว

2.มอบเกียรติบัตรครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2565 จำนวน 8 ครอบครัว

3.มอบโล่บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 จำนวน 1 ราย

4.มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 จำนวน 7 ราย

5.มอบป้ายเงินช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ สำหรับคนพิการ จำนวน 1 ราย

6.มอบป้ายเงินช่วยเหลือปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

7.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 29 ราย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก