ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปลัด พม.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการทำงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” เพื่อให้บริการประชาชนเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว หรือ One Stop Service

วันที่ลงข่าว: 02/05/22

             นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้านโยบายการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง 50 ชุด และเยี่ยมชมนิทรรศการ มี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสระแก้ว หมู่ 5 และจุดบ้านคลองอาราง หมู่ 16 โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนายกระดับ เพื่อให้องค์กรด้านสังคมในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมทุกด้าน ตำบลบ้านแก้งมีประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1,118 ครัวเรือน

            จากนั้น นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริการ เดินทางเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น พร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง 50 ชุด มอบป้ายบ้านพอเพียง 30 ครัวเรือน จำนวน 1 ป้าย และเยี่ยมชมนิทรรศการ มี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น ให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการให้บริการในศูนย์แบบ One Stop Service โดยใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน เป็นที่ตั้งศูนย์ ตำบลคลองหินปูนมีประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 763 ครัวเรือน

            นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายการขับเคลื่อนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยยกระดับให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ในด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นการให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการคุ้มครองทางสังคมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวก รวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว หรือเป็นการบริการแบบ One Stop Service

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก