ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการในชุมชน รุ่นที่ 1

วันที่ลงข่าว: 02/05/22

          ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอประชุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นางเบญจมาศ หะยาจันทา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการในชุมชน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาระกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

1)เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ในท้องถิ่นตน และลดการพึ่งพาผู้อื่น

2)เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายอาชีพโดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

          ซึ่งภายหลังจบการฝึกอบรม หากกลุ่มมีความต้องการที่จะรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพนี้ก็สามารถรวมกลุ่มยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพได้จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับคนพิการและทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อร่วมมือกัน "เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง " ด้วยการมอบโอกาสเกียรติ และกำลังใจแก่คนพิการและครอบครัว ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองและมีศักดิศรี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก