ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง เดินหน้าสร้างการรับรู้เรื่องกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามมาตรา 35

วันที่ลงข่าว: 02/05/22

          วันที่  29 เมษายน 2565  นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายอิทธิพร แก้วนุ้ย ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ และบรรยายเรื่อง “กฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามมาตรา 35” จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดตรัง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนพิการ เข้าร่วมจำนวน 50 คน สำหรับมาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ

1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน

5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ

7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย)

          ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธิ์นั้นถือเป็นการสิ้นสุด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก