ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สพร. 19 เชียงใหม่ ยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 27/04/22

          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 ในแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฝึกยกระดับฝีมือ "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ" รุ่นที่ 1 จำนวน 35 ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2565  จำนวน 35 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

          นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันนี้จัดฝึกยกระดับฝีมือ "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ" กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ อาสาสมัครที่มีหน้าที่ดูแลคนพิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของหน่วยสาธารณสุขระดับท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ มูลนิธิ สมาคม องค์กร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีจิตบริการ และยังสามารถประดิษฐ์ ประยุกต์ เครื่องกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ ได้แก่ ช้อนพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(Unรversal Cuff) อุปกรณ์ช่วยดันตัว อุปกรณ์บริหารนิ้ว อุปกรณ์ป้องกันเท้าตก(Foot sling) สเก็ตบอร์ดบริหารไหล่(Shoulder curve) อุปกรณ์ฝึกกระดกข้อมือ และเบาะรองนั่งสำหรับ wheel chair นอกจากนี้ยังสามารถดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถนั่งคนพิการ (Wheel chair) เบื้องต้นได้

 

ที่มาของข่าว https://www.ryt9.com/s/prg/3317504
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก