ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย 129 ปี

วันที่ลงข่าว: 27/04/22

          นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จำนวน 10 ครัวเรือน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 129 ปี

          นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันนี้มีโอกาสได้ลงพื้นที่มาดูแลกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง หรือครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดอยู่แล้ว โดยได้รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขให้ตรงจุด เช่นครัวเรือนใดมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็จะช่วยเหลือด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ดูแลเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ครัวเรือนใดที่มีเด็กก็จะให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก หรือหากครัวเรือนใดมีคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อให้ทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเชิญชวนให้ทุกบ้านปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต และขอให้พี่น้องชาวที่เป็นกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชุมพร มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเพียงให้ทราบว่าท่านอยู่ที่ใด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือมาแล้ว 2 อำเภอ คือ อ.ปะทิว และ อ.ทุ่งตะโก โดยได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือลักษณะนี้ให้ครบทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 10 ครัวเรือน ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน และเป็นนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ต้องการขจัดความยากจนให้พ้นไปจากแผ่นดินชุมพร และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

           วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และจิตอาสา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ดำเนินการภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และตามหลักการกาชาดสากล 7 ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล ผ่านมา 129 ปี สภากาชาดไทยยังคงยืนหยัดในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติ โดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเจตนารมณ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย ภายหลังชื่อ “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” ในปี 2449 และเปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี 2482 จวบจนปัจจุบัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก