ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ลงข่าว: 27/04/22

          ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฯ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กและร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางพรนิภา มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็กประจำปี 2564 พบว่าสมุทรสงครามมีเด็กแรกเกิดถึงอายุไม่เกิน 18 ปี 34,573 คน แยกเป็นเยาวชนอายุ 18-25 ปี 6,831 คน อยู่ในระบบการศึกษา 28,351 คนและนอกระบบการศึกษาอีก 1,688 คน

          นอกจากนี้ ยังมีเด็กและเยาวชนกระทำความผิดจำแนกตามอายุ เพศ และฐานความผิดจำนวน 40 คน ฐานความผิด 3 อันดับแรกได้แก่ลักทรัพย์ 11 คน,พ.ร.บ.อาวุธปืน 5 คน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 4 คน,ความผิดต่อชีวิต 4 คน และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์อีก 4 คน,ส่วนเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 3 อันดับแรกได้แก่ เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก 1,961 คน,เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ 14 คน เด็กพิการ 13 คน,เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีก 67 คน

          จากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2565 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดจำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

         1.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 77 โครงการ เป็นเงิน 503,600.- บาท,

         2.การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับช่วงวัย จำนวน 252 โครงการเป็นเงิน 31,692,325.- บาท

         3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน 34 โครงการเป็นเงิน 534,600 บาท

         4.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจแก่เด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด เช่น เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการตลาด 37 โครงการเป็นเงิน 174,200 บาท รวม 400 โครงการเป็นเงิน 32,904,725 บาท ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก