ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พ่อเมืองแปดริ้ว พร้อมหอการค้าจังหวัดฯ และส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคนพิการ มอบอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในกิจกรรม”หอการค้าปันสุข ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ”

วันที่ลงข่าว: 26/04/22

          นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พันเอก ประคอง ปิ่นพาน รองผอ.รมน.จ.ฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ จัดหางานจังหวัดฯ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ อบต.คลองนา กำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 5 ต.คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เยี่ยมเยียน พร้อมให้ความช่วยเหลือ นางสาวบุญทิพย์ ตันเจริญ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวขาขวาขาด ในกิจกรรมหอการค้าปันสุข ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยการมอบอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวนเงิน 114,245 บาท เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้ประกอบอาชีพตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน (CSR) ด้วย

          ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2565 จำนวน 1,019 คน มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 158 คน จำแนกเป็นคนพิการใช้สิทธิด้วยตนเอง จำนวน 117 คน ผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิจำนวน 41 คน

          นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างอาชีพแก่ผู้พิการให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระต่อสังคม จึงมีการรณรงค์เชิญชวนขอให้ผู้ประกอบการหันมาเลือกใช้มาตรา 35 (7) โดยการให้ความช่วยเหลืออื่นใด ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและสามารถช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการดำเนินต่อไปได้ช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการดีขึ้นได้ การดำเนินงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในปี 2564 หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำร่องดำเนินโครงการส่งเสริมคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 8 ราย และเป้าหมายในปี 2565 จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเลือกใช้มาตรา 35 (7) ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้การสนับสนุนผลักดันต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก