ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.ลำปาง เดินหน้าหารือการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อมุ่งหวังดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

วันที่ลงข่าว: 20/04/22

          นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมพื้นที่ตำบลบุญนาคพัฒนา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา ผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย และ อพม.ตำบลบุญนาคพัฒนา เข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำพื้นตำบล ในการให้บริการปรึกษาช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ระดับตำบลแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service)

          ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคมสามารถใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนราชการในการจัดตั้ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้พื้นที่ภาคประชาชน ซึ่งศูนย์บางแห่งอาจจะอยู่ที่วัด โรงเรียนกลุ่มสมาคม ชมรม บ้านของ อพม. อสม. ที่ดูแลใกล้ชิดคนเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่และการทำงานระดับตำบล และจังหวัดมีการประสานบูรณาการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง และได้สร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะบูรณาการกันให้จบภายในตำบล อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ การศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติ โดยมีหลายกระทรวงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และศูนย์จะต้องตอบโจทย์ให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และโอกาสได้เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพบ้านผู้พิการ ประจำปี 2565 ในเขตพื้นที่จำนวน 2 รายการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก