ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“กสทช.” หนุนอบรมเทคโนโลยีให้ ผู้ด้อยโอกาส-กลุ่มคนพิการ 2 หมื่นคน

วันที่ลงข่าว: 11/04/22

          วันที่ 8 เม.ย.65 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) โครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล จำนวน 2 ฉบับ
          โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) นายประทีบ ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม
           นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ระหว่างสำนักงาน กสทช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มคนพิการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 โครงการมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละไม่น้อยกว่า 20,000 คน ระยะเวลา 720 วัน
           นายไตรรัตน์ กล่าวต่อว่า การร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งสร้างโอกาสและความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาอาชีพไปสู่สังคมดิจิทัล

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก