ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนติดตามดูแล ช่วยเหลือ คนพิการ

วันที่ลงข่าว: 11/04/22

          นายอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการ ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงาน ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

         ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด ผู้ใหญ่บ้านสุขสำราญ อสม. ร่วมกันนำเครื่องบริโภคจากภาคประชาชนที่ส่งมอบผ่านอำเภอบ้านม่วง นำมอบให้กับคนพิการ และ ผู้ยากไร้ลำบาก เพื่อช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ พร้อมร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวัน และ ร่วมแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานในพื้นที่ ประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้มีการออกเยี่ยมเยียนคนพิการ 3 ราย รายแรก เป็นคุณยายอายุ 90 กว่าปี มีความจำเป็นต้องใช้เตียงผู้พิการ รายที่ 2 เป็นเด็กพิการแต่กำเนิด ต้องใช้รถเข็นผู้พิการคันใหม่ เนื่องจากคันเดิมเสื่อมสภาพ รายที่ 3 คุณลุงเจ็บป่วยไม่สามารถลุกนั่งได้ ทำให้ขาดรายได้ และ ปัจจุบันต้องเช่าบ้านอยู่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

          ทั้งนี้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร โดยการบริหารของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต่างมีหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือ คนพิการในมิติแตกต่างกัน

          ดังนั้น เพื่อให้การทำงานประสานงานช่วยเหลือดูแลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอบ้านม่วง จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคประชาชน ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายในการประสานงาน เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือคนพิการเป็นไปอย่างครบมิติ ครอบคลุมทุกด้าน สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกทั้ง รูปแบบการติดตามช่วยเหลือเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตามช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และ ทุกกลุ่ม เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้พิการ ให้มีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคม รวมทั้ง ประชาชนในชุมชนได้ร่วมดูแล แบ่งปัน เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก