ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.ลำปาง เดินหน้าหารือการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม มุ่งหวังดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

วันที่ลงข่าว: 07/04/22

          นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางปิยนาถ พูลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ผู้แทนเทศบาลหลวงเหนือ ภาคีเครือข่าย และประธาน อพม.อำเภอ ได้เข้าร่วมประชุม ณ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลพื้นตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นศูนย์กลางของตำบลในการให้บริการปรึกษาช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมตามภารกิจกระทรวง พม. สำหรับการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ระดับตำบลแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งที่ประชุมมีมติจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่

           นางสาวฉัฐพร งามเกดลำปาง กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสังคม สามารถใช้พื้นที่ของหน่วยงานส่วนราชการในการจัดตั้ง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้พื้นที่ภาคประชาชน ซึ่งศูนย์บางแห่งอาจจะอยู่ที่วัด โรงเรียนกลุ่มสมาคม ชมรม บ้านของ อพม. อสม. ที่ดูแลใกล้ชิดคนเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่และการทำงานระดับตำบล และจังหวัดมีการประสานบูรณาการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง และได้สร้างความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมดังกล่าว ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับ 8 กระทรวง อีกทั้งศูนย์แห่งนี้จะบูรณาการกันให้จบภายในตำบล อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอ การศึกษา ความรุนแรงในครอบครัว และแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้พิการ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกมิติ โดยมีหลายกระทรวงที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน และศูนย์จะต้องตอบโจทย์ให้กับประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ หน่วยงานกระทรวง พม. จังหวัดลำปาง ได้วางแผนการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมครอบคลุมทุกตำบลทุกอำเภอ จำนวน 100 ตำบล 13 อำเภอโดยกระทรวง พม. มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบาง ครบทุกมิติ ตามระเบียบนโยบายและภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก