ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในอำเภอทองผาภูมิ พร้อมให้ส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ “แก้จน Mobile” ให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

วันที่ลงข่าว: 07/04/22

          นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม โดยมี นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอทองผาภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในท้องที่ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในพื้นที่

          จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่ และให้ส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้ พร้อมนำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

          สำหรับในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ มีสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือ ได้แก่ 1. การสัญจร ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลาก เอ่อท่วมถนนและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน ในเส้นทางแยกทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรี 2.การก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง 3.การก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ใน 3 หมู่บ้าน เนื่องจากได้เจาะบ่อบาดาลแล้วไม่พบน้ำ 4.ถนนเส้นทางบ้านหินดาดมีน้ำกัดเซาะไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และ 5.การก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านโบอ่อง ในการขอใช้พื้นที่และเร่งรัดงบประมาณดำเนินการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางส่วนราชการได้ออกมาชี้แจงพร้อมทั้งจะประชุมหารือวางแนวทางดำเนินการแก้ไขต่อไป

         จากนั้น ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 คณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ รวมจำนวน 24 ครัวเรือน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

          โดย คณะของ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP ซึ่งได้ลงพื้นที่จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่

 

1.นางสาวเจริญศรี อาจอ่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลลิ่นถิ่น อายุ 69 ปี ประสบปัญหาด้านสุขภาพพิการทางการมองเห็นและรายได้น้อย โดยมีการนำหน่วยทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ไปให้บริการทำบัตรประชาชนให้แก่ นางสาวเจริญศรี ด้วย

 

2.นางสาวอ้อมใจ สุขสุคล หมู่ที่ 1 ตำบลลิ่นถิ่น อายุ 39 ปี ประสบปัญหาบุตรชายไม่ได้รับการศึกษา เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพพิการทางการเรียนรู้

 

3.นางสาวนงนุช ทองผาสุรางค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิ่นถิ่น อายุ 52 ปี ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ครัวเรือนไม่มีสุขาไว้ใช้ในบริเวณบ้าน

 

4.นายสมชาย มิ่งเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลลิ่นถิ่น อายุ 62 ปี มีปัญหาด้านรายได้และสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวไม่สะดวก

 

5.นางสะอาด วงศ์จันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อายุ 84 ปี ปัญหาด้านสุขภาพมีโรคประจำตัวหลายโรค

 

ซึ่งทางคณะได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการในการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยจะมอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก