ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ประจวบฯ เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ยกระดับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับประชาชนทุกกลุ่มบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

วันที่ลงข่าว: 05/04/22

          นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อนำบริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน รวมถึงการให้บริการด้านอื่นๆ มาไว้บริการในระดับตำบลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปติดต่อราชการของประชาชน ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลไปแล้ว จำนวน 51 พื้นที่ จากเป้าหมาย 60 พื้นที่ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ได้เข้าถึงบริการทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีทั้งงานด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่ประชาชน โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ภาคประชาสังคม ร่วมเป็นคณะทำงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับพื้นที่ก็จะมีการประสานส่งต่อเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือดำเนินการต่อไป โดยประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือปัญหาทางสังคมสามารถโทรได้ที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก