ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วช.บรรหาร-แจ่มใส ฝึกอาชีพให้กับคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 31/03/22

         วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนคนพิการ “วิชาขนมเปี๊ยะสร้างอาชีพ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง” ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ระหว่างวันที่ 12-26 มีนาคม 2566

         นายไพบูลย์ คำถาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เปิดเผยว่า ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน และผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 10 คน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้ศึกษาทักษะต่างๆ Up-Skill ,Re Skill ในการปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเอง ตั้งแต่ หลักการและเหตุผล ในการใช้วัตถุดิบ การเลือกใช้ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ กระบวนการชั่ง ตวง วัด การทดแทนวัตถุดิบ เทคนิคการทำตัวแป้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์  เคล็ดลับในการทำไส้ขนมให้อร่อย โดนใจลูกค้า หรือปรับให้เป็นแนวอาหารว่างของฝากเพื่อสุขภาพ

         นอกจากนี้ยังได้ศึกษากระบวนการคำนวณ คิดหาเปอร์เซ็นต์ ต้นทุนกำไร รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะนำไปสู่ตลาดกลุ่มลูกค้าและแนวทางการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตมั่นใจว่าโดยผู้เรียนที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีความรู้ทักษะติดตัว  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ห่างไกลโรคซึมเศร้า (Persistent Depressive Disorder) มีสมาธิจดจ่อ ตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำ โดยเน้นให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นการปฏิบัติ และสอดแทรกทฤษฎี เนื่องจากความบกพร่องที่ขาดหายไปทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนพิการไม่ทัดเทียมกับผู้เรียนปกติ การปฏิบัติจะช่วยเพิ่มพูนทักษะและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนพิการ  เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่ดีก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และเข้าสู่ตลาดแรงงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก