ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ร้อยเอ็ดส่งเสริมจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ-หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ลงข่าว: 24/03/22

          วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 พร้อมด้วย นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ,นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ,หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

         โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 มีสถานประกอบการ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องจ้างงานคนพิการ จำนวน 21 แห่ง จึงได้มีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ที่จะให้ความรู้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการการ ช่วยเหลือคนพิการในการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งมีการแจ้งและติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ โดยจะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ

         ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์วัฒนธรรม สร้างมูลค่าสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคนพิการ ซึ่งเป็นบุคคลมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม จึงได้ให้ความสำคัญ พร้อมขจัดความยากจน และพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยอย่ายั่งยืน

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก