ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565

วันที่ลงข่าว: 24/03/22

วันที่ 23 มี.ค. 2565 ที่ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นายอำนวย กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2565 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การรายงานสถานการณ์เงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลสถานะลูกหนี้ ข้อมูลการชำระหนี้เงินกู้ และรายงานผลการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประจำปี 2565, รายงานผลการติดตามเยี่ยมบ้าน การประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ราย, รายงานผลการปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการจังหวัดภูเก็ตและแจ้งการพ้นจากหน้าที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดขององค์กรคนพิการ และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 จำนวน 1 โครงการคือโครงการจัดสวัสดิการสังคมด้านเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และการพิจารณาคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำนวน 1 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคนพิการของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป2565

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก