ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด(พ.ศ.2556-2570)

วันที่ลงข่าว: 24/03/22

          ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด(พ.ศ.2556-2570) เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 1.การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดปทุมธานี(5 ปี) 2.กำหนดการพันธกิจ สำหรับปี พ.ศ. 2565 ไปจนถึง พ.ศ.2556-2570 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแรงงานทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย รวมถึงผู้พิการ ที่สามารถทำงานได้และพร้อมที่จะทำงานให้มีผลิตภาพ และมีทักษะฝีมือสอดรับกับความต้องการของตลาดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แนวทางสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู้ระบบมาตรฐานแรงงาน คุณวุฒิวิชาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการทุกระดับ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก