ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลคลองขุด ส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะสุขภาพสำหรับผู้พิการและครอบครัวประจำปี 2565 สร้างเครือข่ายครอบครัวคนพิการบุคคลออทิสติก

วันที่ลงข่าว: 22/03/22

          เทศบาลตำบลคลองขุด โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะสุขภาพสำหรับผู้พิการและครอบครัว ประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

          สำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลผู้พิการ และครอบครัวออทิสติก รวมทั้งเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ ทางสังคม อารมณ์ พฤติกรรม ภาษา และการสื่อสาร ควบคู่ไปกับทักษะการดำรงชีวิต

          ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลบุคคลออทิสติกยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกระตุ้นพัฒนาการ ดังนั้นโครงการดังกล่าว จึงเป็นการเสริมความรู้เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์การดูแลคนพิการของแต่ละครอบครัว เพื่อให้คนพิการและครอบครัว ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ และสิ่งสำคัญคือเพื่อให้เกิดเครือข่ายครอบครัวคนพิการบุคคลออทิสติก ซึ่งจะคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก