ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ม.มหิดล ประกาศรับคนพิการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปริญญาตรี

วันที่ลงข่าว: 21/12/21

โครงการรับนักศึกษาพิเศษ TCAS65 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 1/2 (แฟ้มสะสมผลงาน) Portfolio ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-24 ธ.ค. 64 

จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/round1-2/1320la_2.pdf

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่  https://tcas.mahidol.ac.th/qualified/round1-2/1325la_2.pdf?

ดาวโหลดรายละเอียดเป็นไฟลฺ์ word ได้ที่ shorturl.at/fuMW2

คุณสมบัติเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีทักษะทางการเรียนรู้ สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

สอบถามเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0 2441 4401 ถึง 08 ต่อ 1102

e-mail: lamueducation2021@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/TCAS.MULA

ที่มาของข่าว เฟซบุ๊ก เด็กพิการอยากเรียนมหาวิทยาลัย
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก