ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผวจ.ยโสธร มอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000.-บาท เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็ก ให้ช่วยเหลือตนเองได้ และอยู่ใน สังคม ได้อย่างมีความสุข

วันที่ลงข่าว: 06/09/21

            นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2564 ที่หอประชุมบรรจง-พงษ์ศักดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร

        โดยนายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร กล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ได้ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออ ทิสติกและเด็กพิการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร - หลาน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษา ตามความต้อการแต่ละบุคคล

        สำหรับจังหวัดยโสธรมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ได้ประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000.-บาท รวม 525,000.-บาท 

        พร้อมนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อม หญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ความว่า ขอแสดง ความดีใจกับผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลาน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ข้าพเข้าขอให้กำลังทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตร หลาน เพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

        ด้านนางสาวนลิตา ผิวม่วง ในนามผู้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำจังหวัด ยโสธร ได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ความว่า มีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความ จำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้ รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่มกับคนปกติในสังคม ได้อย่าง มีความสุข ซึ่งการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติ ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงช่วยแบ่งเบาภาระได้ พร้อมนี้ ขอสำนึกในพระกรุณาธิคุณและสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าเพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพขอตนเองตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก