ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หวั่นรวมอาเซียนต้องรับมือโรคเพิ่ม

วันที่ลงข่าว: 29/03/13

 

 

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท.) กล่าวว่า ตามที่ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ตนเห็นว่านอกจากคนไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในด้านต่างๆแล้ว ประเด็นหนึ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ การเตรียมรับมือกับปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานระดับล่างที่ขาดความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ทำให้เกิดปัญหาของโรคที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี รวมถึงปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  การแพร่กระจายของสิ่งเสพติด หรือแม้แต่โรคเท้าช้างที่อาจกลับมาระบาดได้อีก เป็นต้น

ศ.กิตติคุณ นพ.ดำรง กล่าวต่อไปว่า แม้กระทรวงสาธารณสุขจะเตรียมรับมืออยู่แล้ว แต่ตนก็อยากให้คนไทยทุกคนตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย เพราะหากคนในชาติมีปัญหาสุขภาพไม่ดีจำนวนมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม

ต่อข้อถามกรณีวัยรุ่นไทยมีอัตราการตั้งครรภ์สูงสุดในเอเชีย นายกสวท.กล่าวว่า เด็กไทยขาดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต หรือทักษะในการแก้ปัญหา จึงไม่ใช่มีแค่ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม แต่ยังมีปัญหาสิ่งเสพติด ติดเกม ใช้ความรุนแรง ก่ออาชญากรรม ฯลฯ ทั้งนี้ตนเห็นว่าวิชาลูกเสือจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กได้อย่างดี

ดังนั้น 3 ปีที่ผ่านมาทางสวท.จึงได้เข้าไปช่วยพัฒนาหลักสูตรลูกเสือยุวกาชาดในสถานศึกษาที่เน้นการปฏิบัติต่อยอดจากทฤษฎี มีระบบยกย่องให้รางวัล เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญของตนเอง ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และในอนาคตสวท.ยังจะชยายโครงการไปที่การอบรมครูเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนด้วย อย่างไรก็ตามหากทุกภาคส่วนช่วยกันเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์กันมากๆ ตนก็เชื่อว่าจะช่วยป้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ทุกเรื่อง

 

 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 2 ตุลาคม 2555
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก