ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน ให้ครัวเรือนยากไร้ด้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่อำเภอคำชะอี 2 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ลงข่าว: 12/07/21

            วันที่  9 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบ“บ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน” ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่ นายมิ่ง แสนโสม บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี

            จากนั้น เวลา 10.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบ“บ้านปันสุข มุกดาหารไม่ทิ้งกัน” ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้แก่ นางสาวสด รัตนวงศ์ บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 10 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี และหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี

             นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร โดยการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้าง ช่อมแชม และปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทางจังหวัดมีเป้าหมายดำเนินการ 52 ครัวเรือน และ 1 โรงเรียน ช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง 31 หลังคาเรือน

            ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ช่วยให้ผู้ที่ยากไร้ด้านที่อยู่อาศัยได้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนพื้นที่อำเภอคำชะอี นั้นมีเป้าหมายดำเนินการ 7 ครัวเรือน ช่วยเหลือด้านการก่อสร้าง 6 หลังคาเรือน เป็นบ้านทรงโมเดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ปรับปรุงซ่อมแซม 1 ครัวเรือน วงเงินการก่อสร้างประมาณหลังละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 750,000 บาท โดยแรงงานจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ช่วยในการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก