ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ลงข่าว: 12/07/21

        วันที่ 9 ก.ค.64  นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในรายการวิทยุ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ซึ่งเป็นการจัดรายการวิทยุ ที่ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อดิจิทัล และสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายในพื้นที่ โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงมาตรการและแนวทางการในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เข้าถึงวัคซีนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลว่า ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความสำคัญและมองปัญหาอย่างครอบคลุม ทุกด้านตามแนวทางคนนครไม่ทิ้งกัน อย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ ออกติดตามให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และการติดตาม ค้นหาผู้ที่ยังตกสำรวจและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

        โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดได้เข้าให้การดูแลช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอต่างๆ แล้วในหลายกิจกรรม/โครงการ อาทิ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 1,729 ราย รวมเป็นเงิน 3,511,000 บาท, เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 950 ราย เป็นเงิน 1,904,000 บาท, เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 185 ราย เป็นเงิน 372,000บาท, เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 130,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 810 ราย เป็นเงิน 2,415,000 บาท

         รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ยังมีการช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ทั้งในส่วนของการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ที่ได้เข้าปรับปรุงที่พักอาศัย จำนวน 29 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 909,000 บาท และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 115 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,075,000 บาท และการช่วยเหลือในลักษณะของกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ การขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้ ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 536,800 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 196,300 บาท และการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 107 ราย เป็นเงิน 2,871,000 บาท รวมทั้งการเข้าช่วยเหลือตามโครงการเรามีเรา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 76 ครัวเรือน และอย่างยิ่งมีการจัดโครงการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาท 

 

        สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีชื่อปรากฏในบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งผู้ที่มีความสนใจสามารถยื่นขอกู้ยืมเงินดังกล่าวได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ www.dep.go.th (เว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ในวงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักค้ำประกัน และมีกำหนดชำระภายใน 2 ปี ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ยื่นกู้แล้ว จำนวน 185 ราย เป็นเงิน 2,380,000 บาท และมีผู้ดูแลคนพิการยื่นกู้แทน จำนวน 179 ราย เป็นเงิน 2,280,000 บาท รวมทั้งสิ้น 364 ราย เป็นเงิน 4,660,000 บาท

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก