ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อัพเกรดแรงงาน10อุตสาหกรรมรับมือเออีซี

วันที่ลงข่าว: 29/03/13

 
เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน 10 อุตสาหกรรม ติดอาวุธทักษะภาษา-ไอทีตั้งแต่วัยเรียน รับมือเปิดเสรีอาเซียน
นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วย รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2555 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4 ประเด็นคือ 1.การกำหนดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่จะเร่งดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10 อุตสาหกรรม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ไม้ ก่อสร้าง สิ่งทอ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มการท่องเที่ยว สินค้าคุณภาพ และโลจิสติกส์
2.การกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน กำลังแรงงาน และนอกกำลังแรงงาน 3.การกำหนดกลุ่มกำลังแรงงานซึ่งจะเน้นในเรื่องสมรรถนะหลัก เช่น ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน คุณลักษณะที่ดีในการทำงาน และการบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่ และ 4.การกำหนดแนวทางการดำเนินการกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่เพื่อสร้างกลไกและผลักดันเข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้สามารถกำหนดงบประมาณในการดำเนินการได้ในอนาคต
นายอนุสรณ์ กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย กลุ่มก่อนวัยเรียน 2.1 ล้านคน เด็ก เยาวชนที่กำลังเรียน 13.95 ล้านคน กลุ่มกำลังแรงงาน 39.01 ล้านคน และกลุ่มนอกกำลังแรงงาน ซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  10.84 ล้านคน  โดยการจัดทำแผนดังกล่าวได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ แนวทาง และโครงการสำคัญเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานตามแผน เช่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มกำลังแรงงานที่เป็นบุคลากรภาครัฐจะมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นเจ้าภาพ ส่วนในกลุ่มกำลังแรงงานในระบบนั้นที่เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานจะมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพ
ขณะเดียวกัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555  ด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยรองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น เน้นฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการทำงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน แรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 300 บาท และ แรงงานนอกระบบ รวม 2.32 แสนคน ผลการดำเนินงานปรากฎว่ามีผู้ผ่านการฝึกอบรม 1.85 แสนคน คือ แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 1.5 หมื่นคน แรงงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 300 บาท  1.04 แสนคน และแรงงานนอกระบบ 7.5 หมื่นคน
 

ที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ วันที่ 14 กันยายน 2555
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก