ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลเดินหน้าจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับสากลครั้งแรก ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ลงข่าว: 22/03/21

          พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ดำเนินการเป็นครั้งแรก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน ร่วมกันดำเนินการนำ “พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ” พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย จำนวน 45 เล่ม แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่หลักคือ พระวินัยปิฎก 8 เล่ม พระสุตตันตปิฎก 25 เล่ม พระอภิธรรมปิฎก 12 เล่ม มาเป็นต้นฉบับในการแปล และเทียบเคียงเนื้อหาจากพระไตรปิฎกฉบับ อื่น อาทิ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พระไตรปิฎก ฉบับสังคายนา พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ โดยที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานสรรหาผู้แปลทั้งไทยและต่างประเทศ และคณะทำงานกำหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ

          สำหรับโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นในนามรัฐบาลไทย เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ได้แก่ โครงการจัดทำพระไตรปิฎก และคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก มีผู้แทนจาก 20 กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นกรรมการ  

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก