ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม. โดย พก. ประชุมบอร์ดชาติคนพิการ เตรียมเสนอ ครม. ปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 ถ้วนหน้า

วันที่ลงข่าว: 15/03/21

พม. โดย พก. ประชุมบอร์ดชาติคนพิการ เตรียมเสนอ ครม. ปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 ถ้วนหน้า พร้อมขยายระยะเวลากู้เงินฉุกเฉิน (10,000 บาท) ถึง 31 พ.ค. นี้

          นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบประเด็นสำคัญ ดังนี้

          1) การปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

          2) การขยายระยะเวลาการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน (10,000 บาท) จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ

          3) ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาการกำหนดโควตาการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของคนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีความพิการรุนแรงหรือประสบปัญหาด้านสุขภาพ

          4) ให้กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร พิจารณามาตรการลดหย่อนทางภาษีเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

          5) เร่งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ ให้ครบถ้วนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดภายในปี 2566 โดยให้ พก. ดำเนินการเสนอเข้า ครม. ต่อไป

นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะอาชีพ โดยตั้งเป้าให้คนพิการมีงานทำใน ปี 2564 จำนวนกว่า 2 แสนคน ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานและการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานด้านคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 29 หน่วยงาน

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/relation/226273
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก