ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ในโรงพยาบาลครบ 100% เป็นจังหวัดแรกของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามกฎหมาย

วันที่ลงข่าว: 13/03/21

          วันที่ 11 มี.ค. 64) นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ ครบ 100% เป็นจังหวัดแรกของประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขออนุญาตจัดตั้ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนพิการ ประจำปี 2564 และมอบใบอนุญาตศูนย์บริการคนพิการเดิมที่ขอต่อใบอนุญาต จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ เรียงร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด ให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการการจัดหางานให้คนพิการ ให้บริการชวยเหลือคนพิการ หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล และประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20/3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กำหนดไว้ เดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2563 จังหวัดบุรีรัมย์มีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรคนพิการได้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการแล้ว จำนวน 58 แห่ง และในปีงบประมาณ 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีหน่วยงานได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพิ่มเติม จำนวน 22 แห่ง ต่อใบอนุญาต จำนวน 2 แห่ง รวม 24 แห่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก