ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ

วันที่ลงข่าว: 10/03/21

คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ “โครงการโควตานักเรียนพิการ” ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดังนี้

 .

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด จำนวน 2 คน

ประเภทความบกพร่องที่รับเข้าศึกษา

 บกพร่องทางร่างกายบางส่วน (ไม่สามารถรับนศ.ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน)

.

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 1 คน

ประเภทความบกพร่องที่รับเข้าศึกษา

 บกพร่องทางร่างกายบางส่วน (ไม่สามารถรับนศ.ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและการได้ยิน)

.

 ศึกษาเกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ 

https://reg.kmitl.ac.th/.../2564_1_news1_1471_2021_02_25... (หน้าที่ 8)

.

.

เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2564 

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.reg.kmitl.ac.th/index/

*เลือกได้เพียง 1 ประเภท 1 สาขาวิชาเท่านั้น

.

 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่ 

"งานทะเบียน อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520"

.

สอบถาม

โทรศัพท์ : 02-329-8000 ต่อ 3203, 3205 สำนักทะเบียนและประเมินผล

Facebook : Admission.KMITL

 

 

ที่มาของข่าว เพจเด็กพิการเรียนไหนดี https://www.facebook.com/LearnNaiDee/posts/1170588320040775
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก