ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อบจ.ยะลา เสริมสร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางฯ เศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้พิการในพื้นที่

วันที่ลงข่าว: 05/03/21

            อบจ.ยะลา เสริมสร้างอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้พิการในพื้นที่ โครงการสร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ได้จัดโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพได้รู้ถึงขั้นตอนหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องของการฝึกอาชีพ อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการได้  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพคนพิการในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความภาคภูมิใจต่อคุณค่าของชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอาชีพคนพิการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป  

            ซึ่งในวันนี้(3 มี.ค 64) นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วน จ.ยะลา  ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  

            สำหรับการดำเนินโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่คิด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2564  แบ่งการอบรมเป็น  2 รุ่น   

รุ่นที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถประกอบอาชีพได้ และผู้ดูแลผู้พิการ (ในเขตอำเภอรามัน, อำเภอยะหา, อำเภอกรงปินัง, อำเภอบันนังสตา 

รุ่นที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์เสื้อบาติก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการทางจิต, ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว, ผู้พิการทางการได้ยิน และผู้ดูแลผู้พิการ (ในเขตอำเภอกาบัง, อำเภอธารโต, อำเภอเบตง, อำเภอเมือง) 

            ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว คนพิการหลายคนต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง บางครอบครัวที่มี คนพิการที่ต้องดูแลตลอดเวลาก็ทำให้ผู้ดูแลไม่สามารถไปทำงานนอกบ้านได้ ทำให้ขาดรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว จึงทำให้การดูแลเป็นไปตามอัตภาพของแต่ละครอบครัว คนพิการในพื้นที่หลายคนมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ การส่งเสริมสนับสนุนการคนพิการในพื้นที่ให้ประกอบอาชีพตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการทำอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร อีกทั้งยังมีคนพิการอีกหลายคนที่มีความสนใจในด้านศิลปะโดยเฉพาะด้านศิลปะการเพ้นท์เสื้อบาติก ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะช่วยสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในกลุ่มของคนพิการ   ฉะนั้น การสร้างอาชีพ จึงเป็นการยื่นโอกาสให้กับคนพิการ และผู้ดูแลผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก