ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

วันที่ลงข่าว: 05/03/21

        วันที่ 4 มีนาคม 2564 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โดยมี นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายจังหวัดลำปางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

        นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 โดยในแผนดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส การให้เกียรติ การให้กำลังใจแก่คนพิการ ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรมสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ได้จริง

        การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง, ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง, มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง, สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง, องค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดลำปาง จำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรม บรรยายหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านคนพิการ ประจำปี 2564” โดย นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง การเสวนาขับเคลื่อนงานด้านองค์กรคนพิการ สู่การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท” และการแบ่งกลุ่มการจัดทำโครงการแยกตามยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ภายใต้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 - 2564

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก