ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 05/03/21

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้าศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น และระดับเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เปิดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเข้าศึกษาในระดับ ปวช. ปวส หลักสูตรระยะสั้น และระดับเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

            นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอบวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อฝึกอาชีพให้กับคนพิการได้รับการศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพการออกสู่สังคมและมีงานทำไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือสังคม โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 20 คน คุณสมบัติผู้สมัคร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน คุณสมบัติมัธยมศึกษาปีที่ 3 

-ระดับหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ 

    1.หลักสูตรเขียนกราฟฟิก คุณสมบัติผู้สมัครมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

    2.หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน คุณสมบัติมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    3.หลักสูตรการขายออนไลน์ คุณสมบัติมัธยมศึกษาปีที่ 3 

    4.หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจ คุณสมบัติมัธยมศึกษาปีที่ 3 

-ระดับเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ สอนตามหลักสูตร กศน. ตั้งแต่ไม่มีความรู้ หรือต่ำกว่า ม.3 รับสมัครคนพิการอายุตั้งแต่ 15 ถึง 40 ปี หรืออยู่ในการพิจารณาของทาง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

            สำหรับคนพิการที่เข้ารับการศึกษาจะมีที่พัก อาหาร และจัดการเรียนการสอนฟรี ผู้พิการที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 สมัครได้ที่วิทยาลัยฯ หรือช่องทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯwww.nrtc.ac.th สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี:@0971204160 มือถือสำนักงาน 094-2647137,087-5834384 หรือ เฟสบุ๊ก: วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระรานูปถัมภ์

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก